Beketova, Masha. “Methodology of Surzhyk”. lambda nordica 27, no. 2 (September 2, 2022): 93–103. Accessed March 25, 2023. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/790.