BEKETOVA, M. Methodology of Surzhyk. lambda nordica, v. 27, n. 2, p. 93–103, 2 Sep. 2022.